Generalforsamlingen

Image

Her finner du bilder og referat fra generalforsamlingen.

REFERAT FRA DEN 32. ORDINÆRE
GENERALFORSAMLINGEN I DEN NORSKE KLUBBEN GRAN CANARIA torsdag 12. mars 2020 KL. 11.00 PÅ HOTEL GREEN BEACH, PATALAVACA.

SAK 1: Konstituering:
President Per Egil Ramsøy ønsket velkommen og ba om ett minutts stillhet for å minnes de medlemmer som gikk bort det siste året. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen, og dermed var Generalforsamlingen lovlig satt.

Det var fremmøtt 50 medlemmer, alle med stemmerett.

SAK 2: Valg av møteleder og to referenter:
Per Egil Ramsøy ble foreslått som møteleder og Mette Børresen og Svein Dahl som referenter.
Vedtak: Disse ble enstemmig valgt.

Møteleder refererte dagsorden og fikk den godkjent, sakslisten ble som følger:
Sak 1. Konstituering
Sak 2. Valg av møteleder og to referenter
Sak 3. Styrets årsberetning
Sak 4. Styrets tanker
Sak 5. Regnskap
Sak 6. Revisjonsberetning
Sak 7: Budsjett
Sak 8: Styrets ansvarsfrihet.
Sak 9: Fastsettelse av styrehonorarer og godtgjørelser
Sak 10: Fastsettelse av innmeldingsgebyr og kontingent
Sak 11: Nye vedtekter
Sak 12; Valgkomiteens innstilling.

Medlem Kjell Tore Olsen hadde kommentarer vedrørende stempling av medlemskort etter betalt avgift. Per Egil og Mette orienterte om hvordan dette fungerer i praktisk, og at ønske om eventuell endring av systemet må komme som forslag til neste generalforsamling.

Sak 3: Styrets årsberetning ble opplest av President Per Egil Ramsøy. Einar O. Andersen orienterte om kulturarrangementet i Pino Seco 1. Nov.2019 med Lindesnes Trekkspillklubb. Per Egil Ramsøy fortsatte orientering om aktivitetene. Berit Østrem lurte på om klubben hadde noen markeringer for aktive personer. Dette ble bekreftet av Mette Børresen.

Sak 4: Styrets tanker. Per Egil Ramsøy refererte. Det var ingen kommentarer.

Sak 5: Regnskap. Regnskapsansvarlig Thea Svelland forklarte regnskapet. Kjell Tore Olsen hadde noen kommentarer som Thea besvarte.
Vedtak: Regnskap ble godkjent slik det var referert.

Sak 6: Revisjonsberetning. Revisor Einar O. Andersen refererte og bekreftet at regnskapet var funnet og tilfredsstilte de krav som stilles i henhold til norsk lov og god regnskapskikk.

Sak 7: Budsjett. Regnskapsansvarlig Thea Svelland orienterte. Jorun Ellingsgård spurte om hvordan kafeen var i henhold til klubbens budsjett. Per Egil Ramsøy forklarte at kafeen var en egen institusjon som betalte leie av lokalene til klubben.
Vedtak: Budsjettet ble godkjent slik det var referert.

Sak 8: Styrets ansvarsfrihet. Møteleder ba
Generalforsamlingen om ansvarsfrihet for styret, det ble gitt.

Sak 9: Fastsettelse av styrehonorarer og godtgjørelser.
Det er ikke foreslått noen endringer fra tidligere. Ingen
kommentarer.
Vedtak: De foreslåtte satser ble enstemmig godkjent

Sak 10: Fastsettelse av innmeldingsgebyr og kontingent.Bjørn
Isaksen og Kasper Albrigtsen hadde noen kommentarer
vedrørende halv pris for kontingent. Gro Fossum kommenterte
noe vedrørende 3 måneders medlemskap, at det var kun utbredt
for at de kunne delta på konserter spesielt. Per Egil Ramsøy og
Mette Børresen forklarte hvordan systemet virker. Ingen videre
kommentarer.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 11: Oppdatering av Vedtektene våre: Styremedlem Per
Olav Heggem orienterte utfyllende om endringene i de nye
vedtektene i forhold til de gamle. Det var noen spørsmål fra
Else Marie Bråten, Morten Børresen og Bjørn Isaksen
vedrørende benkeforslag, møte til generalforsamling med
fullmakt, og noe til. Spørsmålene ble besvart veldig bra av Per
Olav Heggem. Han presiserte også at den vesentlige endringen i
de nye vedtektene dreier seg om språklyden og god
norskskrivning. Og om når styret skal være beslutningsdyktig,
og hvorvidt varamedlemmer plikter å møte til
styremøter. Godkjent.

Sak 12: Valgkomiteens innstilling. Sverre Tvedt presenterte
valgkomiteens innstilling. Sven Åke Bjørke, innstilt som ny
President, presenterte seg selv. Nytt styremedlem Randi Grung-
Olsen presenterte også seg selv.
Vedtak: alle foreslåtte kandidater ble valgt med akklamasjon.

Generalforsamlingen hevet klokken 13.00.

Avslutningen:
Gro Fossum som har vært ekstraordinært aktiv i
Håndarbeidsgruppen har gitt beskjed om at hun ikke kommer
ned til høsten. Hun ble hedret med Klubbens gullnål og stor takk
av hele styret, klubben og Mette Børresen sekretær.
Per Egil Ramsøy ble overlevert blomster og takk for innsatsen av
Visepresident Randi Dokka. Avgående styremedlem Brit F. Hals
fikk overlevert blomster og takk fra Per Egil Ramsøy.

Det nye styret fra venstre:

Randi Grung Olsen, Per Olav Heggem, Svein E. Dahl, Sven Åke Bjørke og Randi Dokka.

 

50 Medlemmer møtte opp på Generalforsamlingen.

Gro får gullnål for flott innsats i Håndarbeidsgruppa.